EN
Новини
В периода от 03.06.2008 г. до 18.07.2008 г. е извършена проверка на дейността на дружеството от Комисията за финансов надзор.
Успешно приключи увеличаването на капитала на "Алфа Кредит" АДСИЦ. Размерът му достигна 1 300 000 лв.
Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции от "Алфа кредит" АДСИЦ.
Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com