EN
Мениджмънт

След промяна на наименованието на дружеството, Съветът на директорите на Дружеството (СД), включва:

• Галя Александрова Георгиева – Председател на СД;
• Николай Белинов Панайотов – Зам. председател на СД;
• Ивайло Димитров Стоянов – Член на СД и Изпълнителен директор.
 
Този състав на Съвета на директорите на Дружеството е формиран на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 31.01.2012 г. Мандатът на този Съвет на директорите изтича на 31.01.2017 г.
Банка депозитар на Дружеството е "БАНКА ДСК" ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Московска" №19.
За обслужващо дружество е избрано "Делта Кредит Мениджмънт" ЕАД, ЕИК 175137010, със седалище и адрес на управление: гр.София бул. "Христофор Колумб" №43.

На извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 07.11.2014 г. , е взето решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. От състава на Съвета на директорите е освободен Ивайло Димитров Стоянов и на негово място е избарана Стоянка Дончева Петкова, с мандат до 31.01.2017 г. Следствие на това решение, Съветът на директорите на Дружеството става:

- Галя Александрова Георгиева - Председател на СД и Изпълнителен директор;

- Николай Белинов Панайотов - За.председател на СД;

- Стоянка Дончева Петкова - Член на СД.

 На извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 31.03.2017, е взето решение за избор на нов мандат на настоящия Съвет на директорите за срок от 5 (пет) години, а именно до 31.03.2022 г. 

На Редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2019 г. , е взето решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. От състава на Съвета на директорите е освободен Николай Белинов Панайотов и на негово място е избарана Тодорка Стоянова Георгиева, с мандат до 31.03.2022 г. Следствие на това решение, Съветът на директорите на Дружеството става:

- Галя Александрова Георгиева - Председател на СД и Изпълнителен директор;

- Тодорка Стоянова Георгиева - За.председател на СД;

- Стоянка Дончева Петкова - Член на СД.

 

 

 

 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216