EN
Извънредно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, 14 януари 2010г.

На 14.01.2010г. се проведе Извънредно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ с единствена точка в дневния ред промени в Устава на дружеството. Промените се налагат следствие изменения в нормативната база, регулираща дейността на АДСИЦ. Новият устав на дружеството е приет от акционерите, но не бе одобрен от Комисията за Финансов Надзор.Окончателното приемане на измененията в Устава се осъществи на редовното ОСА на акционерите на 29.06.2010 г.


 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216