EN
Moody’s Investors Service в България, присъди на "Алфа Кредит" АДСИЦ следния първоначален местен кредитен рейтинг, 23 септември 2008г.

"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди на "АЛФА КРЕДИТ" АДСИЦ следния първоначален местен кредитен рейтинг:

Дългосрочен кредитен рейтинг – bgBaa3;
Краткосрочен кредитен рейтинг – bgP-3;
Перспектива – В развитие.
Положителни характеристики от присъдения кредитен рейтинг:
-                     Добра конкурентна позиция;
-                     Възможност за реализиране на високи печалби следствие на дисконта, на който се придобиват вземанията;
-                     Строг надзор, целящ защита интересите на инвеститорите.
Отрицателни характеристики от присъдения рейтинг:
-                     Висок риск на активите и трудна прогнозируемост на входящите парични потоци;
-                     Кратка история и липса на опит в секюритизацията:
-                     Стратегия за висок финансов ливъридж.
В кредитния рейтинг на "АЛФА КРЕДИТ" АДСИЦ, НАКР отразява перспективната позиция на дружеството в сектора на придобиване и събиране на вземания. НАКР констатира, че Дружеството е специализирано в инвестирането в просрочени банкови и фирмени вземания на дисконтирана цена – пазар, който все още е на сравнително ранна фаза на развитие и на него присъстват ограничен брой значими участници. Според НАКР портфейл от такива вземания по дефиниция крие по – висок риск, но с доброто управление на "АЛФА КРЕДИТ" АДСИЦ има възможност и се реализират значителни печалби.
Перспективата на рейтинга "в развитие" отразява съществуващата несигурност по отношение обема и условията на бъдещото привлечено финансиране на дружеството и своевременното пласиране на набраните средства.
Цялостният анализ на "АЛФА КРЕДИТ" АДСИЦ, с акцент върху анализа на ликвидността, показва средно добра способност на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения напълно и навреме.
Във връзка с текущите резултати от дейността на Дружеството, НАКР констатира, че покупните цени при повечето портфейли са възстановени.

Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216