EN
Акционери

Мажоритарен акционер, притежаващ 70 на сто от акциите на дружеството е "Финансиа Груп" АД, ЕИК 175321311, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Шейново" № 7.

Предметът на дейност на "Финансиа Груп" АД е консултантска дейност, мениджмънт на дружества, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана от получаването му.

Иглика Димитрова Логофетова притежава 29,99% от акциите на дружеството. Иглика Логофетова има магистърска степен по специалност "Право" от Софийски университет "Климент Охридски" и е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие "Логофетова, Николова и съдружници" с основна дейност предоставяне на юридически консултации. Г-жа Логофетова е и лицензиран синдик.


 


 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125