EN
"Делта Кредит Мендижмънт"

"Делта Кредит" АДСИЦ (предишно наименование "Алфа Кредит" АДСИЦ) има сключен договор с обслужващо дружество "Делта Кредит Мениджмънт" ЕАД (предишно наименование "Алфа Кредит Мениджмънт" АД) относно обслужването (анализ, управление и събиране) на вземанията.

От 06.10.2006г., съгласно сключен договор, тези дейности се осъществяват от "Делта кредит мениджмънт" ЕАД. "Делта кредит мениджмънт" ЕАД е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Христофор Колумб №43. "Делта кредит мениджмънт" ЕАД (предишно наименование "Алфа Кредит Мениджмънт" АД) е вписано в регистъра на Софийски градски съд с решение № 1 от 05.09.2006 г., парт. № 107897, том 1454, регистър І, страница 83, по фирмено дело № 10400/2006 година. С вписване № 20080328092849 дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията с ЕИК 175137010.
 
"Делта Кредит Мениджмънт" ЕАД е с предмет на дейност: управление и действия по събиране на вземания, включително извършване на дейност като обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ, създаване и управление на бази данни, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на приложимото законодателство; проектиране изработване и внедряване на вътрешно-фирмени документи,проверка и оценка на приети от дружества вътрешни правила и създадени системи за вътрешна организация, съхранение и обработка на информация;както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р. България и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган.
 
Дейността на дружеството е разделена на две основни области.
 
Първата област обхваща дейностите по стратегическо развитие на "Делта Кредит" АДСИЦ .
- прилагане на инвестиционни цели, стратегия, инвестиционни ограничения и правила, критерии и параметри за управление на риска, отговарящи на законовите изисквания и одобрени от Общото събрание и Съвета на Директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ;
- координиране на процеса на придобиване на вземания и портфейли от вземания. Същността на процеса се изразява в определянето на потенциала на пазара на извънбалансова секюритизация на вземания; определянето на целевите сегменти; установяване на контакти с потенциални клиенти; провеждане на преговори, оценка на доходността и риска на вземания и портфейли от вземания; документално оформяне покупката на вземания и портфейли от вземания;
 
Втората област обхваща дейността по управление на кредитния риск и събирането на вземанията:
- оперативен контрол върху дейността на дружествата-подизпълнители по процеса на събиране на вземанията; поддържане на качеството на портфейла от вземания посредством активни действия по управлението на вземанията, които са с повишен риск – извънсъдебни и съдебни действия; анализиране и консултиране продажба на вземания;
- прилагане на решенията на СД на "Делта Кредит" АДСИЦ по набирането на капитал/емитирането на ценни книжа и привличането на допълнителни средства (под формата на банкови кредити и емитиране на облигации);
- събиране, документиране и обработка на счетоводна и друга информация, съставяне на управленски и други отчети, които да отразяват действителното състояние на доходността и риска за "Делта Кредит" АДСИЦ.
 
"Делта Кредит" АДСИЦ работи от създаването си с "Делта Кредит Мениджмънт" ЕАД като обслужващо дружество.


 

 


 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216