EN
История

Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 29.08.2006 г. и е вписано в регистъра на Софийски градски съд с Решение № 1/27.09.2006 г., том 1469, рег. I, стр. 113, парт. № 108931, по фирмено дело № 10626/2006 година с наименование "Алфа Кредит" АДСИЦ. Пререгистрирано е във водения от Агенцията по вписванията Търговски регистър на 13.03.2008 г., вп. № 20080313111820. ЕИК на "Алфа Кредит" АДСИЦ е 175145295.

Дружеството притежава лиценз № 37-ДСИЦ, издаден на 30.11.2006 г. от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Съществуването и дейността на дружеството не са обвързани със срок.

Основен предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания

На 14.02.2012 г. дружеството е преименувано на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ като осъществява дейността си под това наименование и до днес.

Дружеството няма учредени клонове в страната и чужбина като осъществява дейността си в офис, находящ се на адреса на регистрация на дружеството. "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ няма участия в други дружества и оперира само на българския пазар.

 

Дружеството е със статут на публично и за него се прилагат и разпоредбите на глава осма от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

 

 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216