EN
История

Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 29.08.2006 г. и е вписано в регистъра на Софийски градски съд с Решение № 1/27.09.2006 г., том 1469, рег. I, стр. 113, парт. № 108931, по фирмено дело № 10626/2006 година. Пререгистрирано е във водения от Агенцията по вписванията Търговски регистър на 13.03.2008 г., вп. № 20080313111820. ЕИК на "Алфа Кредит" АДСИЦ е 175137010.

Съществуването и дейността на дружеството не са обвързани със срок.

На 08.02.2008 г. е проведено извънредно ОСА, на което е взето решение за промяна на управителния орган на дружеството, като предходния Съвет на директорите е освободен и на негово място е избран нов Съвет на директорите с 5-годишен мандат в състав Иглика Логофетова, Росица Лисичкова и Емилия Маринова. Новият Съвет на директорите е вписан в Търговския регистър на 28.05.2008 г.
 
На 15.02.2008 г. Съветът на директорите приема решение за увеличение на капитала на дружеството от 650 000 на 1 300 000 лева. Емитираните акции са изцяло записани и капиталът е внесен по сметка на дружеството в банката депозитар.
 
На 13.03.2008 г. Дружеството е пререгистрирано във водения от Агенцията по вписванията Търговски регистър.
 
На 30.06.2008 г. е проведено редовно годишно ОСА, на което са приети Доклад на СД за дейността на "Алфа Кредит" АДСИЦ и финансов отчет на Дружеството за 2007 г., както и Доклад на регистрирания одитор и Отчет на директора за връзки с инвеститорите. Избран е одитор за финансовата 2008 г. - "Грант Торнтон" ООД. Констатирано е, че не е налице печалба за 2007 г., която може да бъде разпределена като дивидент между акционерите на дружеството при спазване на изискванията на чл. 247а ТЗ.
 
На 22.06.2009г. се проведе Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, на което е прието решение за разпределяне на дивидент за 2008г., както следва : брутен дивидент на една акция в размер на 0,638 лв. на акция или общо 830 хил.лв. Началната дата за изплащане на дивидента е 07.07.2009г. и краен срок до три месеца от датата на провеждане на Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите. Дивидентът е изплатен на 07.07.2009г.
  
На 14.01.2010г. се проведе Извънредно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ с единствена точка в дневния ред промени в Устава на дружеството.
Промените се налагат следствие изменения в нормативната база, регулираща дейността на АДСИЦ. Новият устав на дружеството е приет от акционерите, но не бе одобрен от Комисията за Финансов Надзор. Окончателното приемане на измененията в Устава се отлага за следващо ОСА на акционерите.

Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125