EN
Придобиване и управление на вземания

"Делта Кредит" АДСИЦ (предишно наименование "Алфа Кредит" АДСИЦ) секюритизира вземания към местни лица, които не са предмет на правен спор и не са обект на принудително изпълнение.

 Компанията се фокусира върху обезпечени и необезпечени вземания, които са възникнали вследствие на:
·                    Вземания, възникнали в резултат на банкови кредити на физически лица;
·                    Вземания, възникнали в резултат на взаимоотношения с представители на публичния сектор;
·                    Вземания, възникнали в резултат на небанково кредитиране на физически лица;
·                    Вземания, възникнали в резултат на ползване на комунални и други услуги – ползване на електрическа, топлинна енергия, стационарни и мобилни телефони, ползване на интернет и кабелна телевизия и други;
·                    Вземания на застрахователни дружества;
·                    Вземания на лизингови компании;
·                    Вземания, възникнали в резултат на търговски взаимоотношения – вземания по търговски кредити;
 
Със своята експертиза, гъвкавост и иновативен бизнес модел, "Делта Кредит" АДСИЦ е предпочитан партньор от кредитиращите институции в страната.
 
Бизнес моделът  се основава на възлагане на дейността по управление на вземанията на една или повече обслужващи компании, които разполагат с необходимия капацитет, познания  и същевременно предлагат:
·          Добре балансирана цена;
·          Ефективни методики за управление на риска;
·          Прозрачност на дейността си и законосъобразност;
·          Редовно и коректно отчитане на дейността си;
·          Адекватно съобразяване с инвестиционните цели на Дружеството.


 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216