EN
Новини
В изпълнение на целите по корпоративната емисия облигации, Делта Кредит АДСИЦ подписа договор за придобиване на необезпечени вземания с длъжник юридическо лице с общ номинален размер 1 041 хиляди лева, с очаквана доходност от 15.2%.
В изпълнение на целите по корпоративната емисия облигации, на 22 декември 2017 г. Делта Кредит АДСИЦ подписа договор за придобиване на необезпечени вземания с длъжник юридическо лице с общ номинален размер 965 хиляди лева, с очаквана доходност от 15%.
Първото общо събрание на облигационерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ, ISIN на емисията BG2100017156, насрочено за 13.01.2015г., не се състоя поради липса на кворум. При съответно прилагане на чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се състои на 29.01.2016 от 10.00 часа, независимо от представените облигации, по седалището и адреса на управление на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ в гр.София, бул. "Христофор Колумб" №43, при същия дневен ред: 1. избор на представител/и на облигационерите; 2. запознаване на облигационерите с правата и задълженията на представителя/ите на облигационерите; 3. разни.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125