EN
Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, 22 юни 2009г.

На 22.06.2009г. се проведе Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на Алфа Кредит АДСИЦ, на което е прието решение за разпределяне на дивидент за 2008г., както следва : брутен дивидент на една акция в размер на 0,638 лв. на акция или общо 830 хил.лв. Началната дата за изплащане на дивидента е 07.07.2009г. и краен срок до три месеца от датата на провеждане на Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите. Дивидентът е изплатен на 07.07.2009г.


 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216
 

Ивелин Василев

Отговорно лице по ЗЗЛПСПОИН

 бул. "Христофор Колумб" № 43
1592, София, България
тел.: +359 885 038 216