EN
Новини
В изпълнение на целите по корпоративната емисия облигации, на 28 декември 2015 г. Делта Кредит АДСИЦ подписа договор за придобиване на вземания с длъжници физически и юридически лица с общ номинален размер 804 хиляди лева при цена от 402 хиляди лева.
В изпълнение на целите по корпоративната емисия облигации, на 18 декември 2015 г. Делта Кредит АДСИЦ подписа 10 договора за придобиване на вземания с длъжници юридически лица с общ номинален размер 3 007 хиляди лева при цена на закупуване от 2 406 хиляди лева.
На 12 декември 2015 г. Делта Кредит АДСИЦ успешно пласира корпоративна емисия облигации при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца. Облигационният заем е с обща номинална и емисионна стойност в размер на 3 000 000 лева, разпределен в 3 000 броя обикновени, непривилигировани, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, при номинална стойност на една облигация - 1 000 лева . Номиналният годишен лихвен процент е фиксиран в размер на 5.00% и лихвени плащания на всеки 6 месеца. Целта на облигационния заем е финансиране на сделки за придобиване на вземания по договори с длъжници юридически лица и/или физически лица на обща стойност над 3 милиона лева, при цена на закупуване по-ниска от стойността на придобитите вземания, както и осигуряване на оборотни средства.
На редовното годишно събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, което се проведе на 29 юни 2010, беше взето решение да бъде разпределени под формата на дивиденти по 0,239 лв на акция или общо 310 700 лв.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125