EN
"Алфа Кредит" АДСИЦ увеличи капитала си, 27 май 2008 г.

Успешно приключи увеличаването на капитала на "Алфа Кредит" АДСИЦ. Размерът му достигна 1 300 000 лв.  Решението за увеличение на капитала бе взето на заседание на Съвета на директорите от 15.02.2008 г. Въз основа на това решение дружеството емитира 650 000 акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност - 1,16 лв, които са записани пропорционално от досегашните акционери. Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, е "Булброкърс" ЕАД. Набирателната сметка, по която са набрани средствата, е открита в банката депозитар на дружеството - "Банка ДСК" EАД.  

С увеличението на капитала се цели набиране на финансов ресурс за реализиране на предмета на дейност на дружеството. Това е второто увеличение на капитала на "Алфа кредит" АДСИЦ от създаването на дружеството.

"Алфа кредит" е дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) с предмет на дейност секюритизация на вземания. Регистрирано е през 2006 г. и е част е от "Финансиа груп" АД, финансовото подразделение на "Алфа финанс холдинг" АД.


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216