EN
КФН потвърди проспекта на "Алфа кредит" АДСИЦ, 25 март 2008 г.

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции от "Алфа кредит" АДСИЦ. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1,16 лв. всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Емисията е вписана в публичния регистър, воден от КФН.

Предметът на дейност на "Алфа кредит" АДСИЦ е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в секюритизация на вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.

"Булброкърс консултинг" консултира процедурата по увеличение на капитала, осъществявайки необходимите етапи по изготвяне и потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции. ИП "Булброкърс" ЕАД е упълномощен посредник по предлагането на емисията на БФБ. Предстои публикуване на съобщение за публично предлагане, начало на търговията с права и записване на акциите от емисията.


 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216
 

Ивелин Василев

Отговорно лице по ЗЗЛПСПОИН

 бул. "Христофор Колумб" № 43
1592, София, България
тел.: +359 885 038 216