EN
Делта Кредит АДСИЦ

"Делта Кредит" АДСИЦ е едно от активните дружества за инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания.

Дружеството притежава лиценз № 37-ДСИЦ, издаден на 30.11.2006 г. от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Дейността на дружеството е регулирана от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), Oбн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. с който е отменен действащият до 12.03.2021 г. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Дружеството се фокусира върху най-перспективните класове вземания за придобиване, а именно:

-              междуфирмени вземания;

-              вземания по договори за потребителски и авто- кредити, кредитни карти;

-              вземания, възникнали в резултат на публични задължения;

-              вземания по кредитни договори за ипотеки на жилища и търговски обекти;

-              търговски вземания, секюритизация на вземания по инфраструктурни и други корпоративни проекти, лизинг и факторинг.

 

Бизнес моделът се основава на възлагане на дейността по управление на вземанията на една или повече обслужващи компании, които разполагат с необходимия капацитет и умения, както и предлагат:
-              добре балансирана цена;
-              ефективни методики за управление на риска;
-              прозрачност на дейността си и законосъобразност;
-              редовно и коректно отчитане на дейността си;
-              адекватно съобразяване с инвестиционните цели на Дружеството.
 
"Делта Кредит" АДСИЦ придоби от няколко банки на българския пазар над 18 000 индивидуални дългове, възникнали като задължения по банкови кредитни карти и потребителски кредити, както и известен брой вземания по корпоративни задължения и такива на малки и средни предприятия, в това число и представители на публичния сектор (общинска болница), като постига пълна възвращаемост на инвестициите.
 
"ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ има присъден кредитен рейтинг от "БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ" АД (БАКР).

"ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ – присъден кредитен рейтинг

Първоначален рейтинг

Преглед

Преглед

Дата на публикуване:

30.06.2016

 21.12.2019

23.12.2020

Дългосрочен рейтинг :

ВВВ-

ВВВ-

ВВВ-

Перспектива :

стабилна

стабилна

стабилна

Краткосрочен рейтинг :

А-3

А-3

А-3

 

Дългосрочен рейтинг по национална скала:

-

А (BG)

А (BG)

Перспектива:

-

стабилна

стабилна

Краткосрочен рейтинг по национална скала:

-

A-1 (BG)

A-1 (BG)

 

 

 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216