EN
Алфа Кредит

"Алфа Кредит" АДСИЦ е едно от най-активните дружества за секюритизация на вземания, лицензирани от Комисията за финансов надзор. Дружеството е част от "Финансиа Груп" АД, която консолидира финансовия бизнес на "Алфа Финанс Холдинг" и развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа.
Основната дейност на "Алфа Кредит" АДСИЦ се състои в инвестиране на парични средства, набрани чрез емитиране на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания) и се фокусира върху най-перспективните класове активи от гледна точка на секюритизацията:
 
-          вземания по договори за потребителски и авто- кредити, кредитни карти;
-          междуфирмени вземания;
-          вземания, възникнали в резултат на публични задължения;
-          вземания по кредитни договори за ипотеки на жилища и търговски обекти;
-          търговски вземания, секюритизация на вземания по инфраструктурни и други корпоративни проекти, лизинг и факторинг.
 
Бизнес моделът се основава на възлагане на дейността по управление на вземанията на една или повече обслужващи компании, които разполагат с необходимия капацитет и умения, както и предлагат:
- добре балансирана цена;
- ефективни методики за управление на риска;
- прозрачност на дейността си и законосъобразност;
- редовно и коректно отчитане на дейността си;
- адекватно съобразяване с инвестиционните цели на Дружеството.
 
"Алфа Кредит" АДСИЦ придоби от няколко банки на българския пазар над 18 000 индивидуални дългове, възникнали като задължения по банкови кредитни карти и потребителски кредити, както и известен брой вземания по корпоративни задължения и такива на малки и средни предприятия, в това число и представители на публичния сектор (общинска болница), като постига пълна възвращаемост на инвестициите.
 
"Алфа Кредит" АДСИЦ получи местен рейтинг, присъден от Националната агенция за кредитен рейтинг (НАКР, асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България), както следва:
 
- дългосрочен местен кредитен рейтинг:                  bgBaa3
- краткосрочен местен кредитен рейтинг:                bgP-3
- перспектива:                                                               стабилна

Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125