EN
Делта Кредит АДСИЦ
"Делта Кредит" АДСИЦ е едно от активните дружества за инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания.
Дружеството притежава лиценз № 37-ДСИЦ, издаден на 30.11.2006 г. от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
Дейността на дружеството е регулирана от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), Oбн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. с който е отменен действащият до 12.03.2021 г. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).
Дружеството се фокусира върху най-перспективните класове вземания за придобиване, а...
Прочети повече...
Последни новини
На редовното годишно събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, което се проведе на 29 юни 2010, беше взето решение да бъде разпределени под формата на дивиденти по 0,239 лв на акция или общо...
На 14.01.2010г. се проведе Извънредно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ с единствена точка в дневния ред промени в Устава на дружеството.
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР) потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" АДСИЦ bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216
 

Ивелин Василев

Отговорно лице по ЗЗЛПСПОИН

 бул. "Христофор Колумб" № 43
1592, София, България
тел.: +359 885 038 216