EN
Разкриване на вътрешна информация
На 12 декември 2015 г. Делта Кредит АДСИЦ успешно пласира корпоративна емисия облигации при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца. Облигационният заем е с обща номинална и емисионна стойност в размер на 3 000 000 лева, разпределен в 3 000 броя обикновени, непривилигировани, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, при номинална стойност на една облигация - 1 000 лева . Номиналният годишен лихвен процент е фиксиран в размер на 5.00% и лихвени плащания на всеки 6 месеца. Целта на облигационния заем е финансиране на сделки за придобиване на вземания по договори с длъжници юридически лица и/или физически лица на обща стойност над 3 милиона лева, при цена на закупуване по-ниска от стойността на придобитите вземания, както и осигуряване на оборотни средства.
Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com