EN
Разкриване на вътрешна информация
На 12 декември 2015 г. Делта Кредит АДСИЦ успешно пласира корпоративна емисия облигации при условията на първично частно предлагане с ангажимент за последващо допускане на емисията до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца. Облигационният заем е с обща номинална и емисионна стойност в размер на 3 000 000 лева, разпределен в 3 000 броя обикновени, непривилигировани, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, при номинална стойност на една облигация - 1 000 лева . Номиналният годишен лихвен процент е фиксиран в размер на 5.00% и лихвени плащания на всеки 6 месеца. Целта на облигационния заем е финансиране на сделки за придобиване на вземания по договори с длъжници юридически лица и/или физически лица на обща стойност над 3 милиона лева, при цена на закупуване по-ниска от стойността на придобитите вземания, както и осигуряване на оборотни средства.
"ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ разпределя дивидент за финансовата 2014 г. в размер на 15 860.00 лева, представляващ 0.0122 лева брутен дивидент за акция, съгласно взето решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2015 г. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централния депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет. Дивидентите ще бъдат изплатени в срок от 3 месеца от провеждане на Общото събрание. Разходите по изплащане на дивидент са за сметка на дружеството. Акционерите ще получат дивидентите си чрез инвестиционния посредник, на когото са клиент.
Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com