EN
Разкриване на вътрешна информация
"ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ разпределя дивидент за финансовата 2014 г. в размер на 15 860.00 лева, представляващ 0.0122 лева брутен дивидент за акция, съгласно взето решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2015 г. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централния депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет. Дивидентите ще бъдат изплатени в срок от 3 месеца от провеждане на Общото събрание. Разходите по изплащане на дивидент са за сметка на дружеството. Акционерите ще получат дивидентите си чрез инвестиционния посредник, на когото са клиент.
Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com