EN
Разкриване на вътрешна информация
На основание чл. 115в, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за следното: Съгласно взето решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27.06.2019 г. "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ разпределя дивидент за финансовата 2018 г. в размер на 12 160.00 лв. (дванадесет хиляди сто и шестдесет лева), представляващи 90.0337 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2018 г., като разпределеният дивидент е по–висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер 0.0094 лева. Нетният дивидент, разпределян на една акция е е 0.0089 лева. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет. Дивидентите ще бъдат изплатени в срок от 3 месеца от провеждане на Общото събрание. Разходите по изплащане на дивидент са за сметка на дружеството. Акционерите ще получат дивидентите си чрез инвестиционния посредник, на когото са клиент.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125