EN
Редовно годишно общо събрание на акционерите 2019 г.Прикачени файлове


Покана
Материали
Доклад на ДВИ
Доклад на ОК
Дипломи нов член на СД
Опит нов член на СД
Декларация мл.8, ал.2 от ЗДСИЦ нов член на СД
Декларация чл.114б от ЗППЦК нов член на СД
Декларация чл. 116 ал.4 от ЗППЦК нов член на СД
Декларация чл. 116а ал.2 от ЗППЦК нов член на СД
Декларация чл. 234 от ТЗ нов член на СД
Декларация чл. 237 от ТЗ нов член на СД
Съдимост нов член на СД
Пълномощно-образец
Протокол на СД за свикване на ОСА
Решение на акционер за допълване на дневния ред
Писмо от акционер за допълване на дневния ред
Вписване в Търговски регистър
Информация за новопредложен член на СД
Диплома на новопредложен член на СД
Свидетелство за съдимост на новопредложен член на СД
Декларация по чл. 114б от ЗППЦК на новопредложен член на СД
Декларация по чл. 116а,2 от ЗППЦК на новопредложен член на СД
Декларация по чл. 116а,4 от ЗППЦК на новопредложен член на СД
Декларация по чл. 234 от ТЗ на новопредложен член на СД
Декларация по чл. 237 от ТЗ на новопредложен член на СД
Декларация по чл. 8 от ЗДСИЦ на новопредложен член на СД
Решение на СД на ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ за актуализиране на поканата
Актуализирани материали
Актуализирана покана
Протокол от ОСА, проведено на 27.06.2019 г.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216
 

Ивелин Василев

Отговорно лице по ЗЗЛПСПОИН

 бул. "Христофор Колумб" № 43
1592, София, България
тел.: +359 885 038 216