EN
БАНКА ДСК

"Делта Кредит" АДСИЦ (предишно наименование "Алфа Кредит" АДСИЦ) има сключен договор за депозитарни услуги с "Банка ДСК" ЕАД да изпълнява функциите на Банка-депозитар.

От 06.10.2006г., съгласно сключения договор, тези дейности се осъществяват от "Банка ДСК" ЕАД. "Банка ДСК" ЕАД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Московска  19. "Банка ДСК" ЕАД е вписано в регистъра на Софийски градски съд с Решение  5 от 12.12.2000 г. по ф.д. 756 /1999 на Cофийски градски съд, партиден номер 875, рег. 3, том 16, стр. 22. С вписване от 04.03.2008 г. дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията с ЕИК 121830616.

"Банка ДСК" ЕАД по предмет на дейност има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.

 Договорът за депозитарни услуги предвижда следните задължения на банката – депозитар:

•             Приема на съхранение активи под формата на парични средства и ценни книжа, като открива и води за целта сметки от името на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ (държане на паричните средства и ценните книжа на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ);

•             Извършва плащания и операции по нареждане на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ от негово име и за негова сметка при и по повод обслужване и администриране на активите му в пари и ценни книжа, до размера на съответната наличност по сметките му в БАНКА ДСК ЕАД за пари и/или ценни книжа;

•             Обслужва плащанията и операциите по сделките с ценни книжа на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ във връзка с инвестиране на активите му;

•             Съхранява копия на документите за собственост върху притежаваните от клиента вземания.

 

"Делта Кредит" АДСИЦ работи от създаването си с "Банка ДСК" ЕАД като Банка-депозитар.

 

 

 

 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216
 

Ивелин Василев

Отговорно лице по ЗЗЛПСПОИН

 бул. "Христофор Колумб" № 43
1592, София, България
тел.: +359 885 038 216